آخرین اخبار

» اجتماعی و روانشناسی » آنچه امروز می بینیم اولویت های دیروز ما هستند…

تاریخ انتشار : 2017/05/12 - 2:05

آنچه امروز می بینیم اولویت های دیروز ما هستند…

آنچه امروز می بینیم اولویت های دیروز ما هستند…

دوستی میگفت: «دندانم درد میکند و نیاز به درمان دارد. امروز صبح که از خواب بلند شدم، به خودم گفتم باید حتما نزد دندانپزشک بروم. اما وقتی کمی به اتفاقات دیروز فکر کردم، دیدم اولویت کارم این است که نامه دندانشکنی برای دوستی که در مراسم مهمانی دیروز مرا جلوی بقیه مسخره کرد، بنویسم. الان ساعت هفت شب است و من بالاخره توانستم یک نامه چند خطی احترامآمیز بنویسم و به او درمورد رفتار نامناسبش تذکر دهم. اما درمقابل، هیچ کاری برای دندانم انجام ندادم و درنتیجه باید دوباره تا فردا صبح درد آن را تحمل کنم!»

به او گفتم: «دلیلش همانی است که ناخودآگاه گفتی! تو کاری را که لازم بود حتما امروز انجام شود، در اولویتهای بعدی برنامه روزانهات قرار دادی و این یعنی درجه اهمیت و میزان جدیبودن آن را دستکم گرفتی. قبول کن که امروز برای تو، نوشتن نامهای خطاب به دوستت، مهمتر از دنداندردت بود! ممکن است بگویی نه! اما درعمل اولویتت را تعیین کردی.»

و این داستان اولویتهایی است که هر روز و هرلحظه آنها را برمیگزینیم؛ مثلا اگر مدرک دانشگاهی داری، اما مهارت و شغلی پولساز در بازار نداری، دلیلش فقط این است که درسخواندن و دانشگاهرفتن برایت مهمتر از کار در بازار بوده است! یعنی تو به همان چیزی پرداختی و به همان چیزی رسیدی که دیروز و روزهای قبل از آن، در رأس برنامه کاری روزانهات قرار داده بودی. پس اگر امروز به همان اولویتهای دیروزت رسیدی، باید هم بهخاطر زندگی اکنونت از کائنات شکایت کنی.

وقتی یک زوج جوان در همان ده سال اول زندگی صاحب ماشین و منزل و پسانداز میشوند، اما زوج دیگر بعد از سی سال زندگی مشترک هنوز اجاره نشینند و نیازمند پولی برای رساندن خود به سربرج! به این معنی است که زوج اول نظم، انضباط، کار و تلاش جدی را اولویت خود قرار دادند، درحالیکه زوج دوم خوشگذرانی، مهمانیرفتن، ولخرجی و… اولویت زندگی میدانستند؛ بنابراین مسلما زوج اول به چیزهای ارزشمندی دست مییابند که زوج دوم پس از سالها زندگی مشترک به آن دست نمییابند.

کسی که ادعا میکند شبانهروز درس میخواند تا در  کنکور سراسری پذیرفته شود، اما حاضر نیست از ساعات استراحت و تفریحش دست بردارد، باید بداند که ممکن است در آزمون سال بعد نمره موردنظرش را به یک دلیل خیلی ساده که همان اولویت نداشتن درسخواندن است، بهدست نیاورد!

وقتی کسی کاری را در اولویت برنامههای خود قرار میدهد، یعنی حاضر است اولویتها و انتخابهای بعدی را کنار بگذارد و هرطور شده کارش را به اتمام برساند.

 در ابتدای فهرست کاری، قراردادن یک فعالیت به معنای مصممبودن برای قربانیکردن همه کارهایی است که بعد آن فعالیت قرار گرفتهاند. اگر قرار است امروز تکلیف دندانی را که درد میکند، معلوم کنید، باید کارهای دیگر را، هرچند بهنظرتان مهم باشند، در اولویت بعدی قرار بدهید.

اینکه صبح از خواب بیدار شویم و در ذهن خود یک فهرست طولانی از کارهایی را که باید انجام شوند، لیست کنیم و بدون اولویتدهی به آنها، بخواهیم انجامشان بدهیم، ممکن است بعضی از کارهای مهم و اساسی را نادیده بگیریم و درنهایت با گذشت روزها کوهی عظیم مقابلمان سبز شود که وادارمان کند تغییرات ناخواسته و ناخوشایندی را بپذیریم که هرگز در اولویتمان نبودهاند.

افرادی که در سنین پیری هنوز در خانه استیجاری زندگی میکنند، رابطه سالم و مناسبی با همسر و فرزندان خود ندارند، سلامت جسمیشان را از دست دادهاند و از لحاظ آرامش ذهنی در آشفتگی به سر میبرند، از جمله اشخاصی هستند که قربانی تغییراتی شدهاند که بهخاطر بیتوجهی به اولویتهای اساسی در زندگی، این تغییرات، ناخواسته به آنها تحمیل شده است.

خلاصه اینکه اگر از زندگی امروزتان راضی نیستید و چیزهای بهتری را از این به بعد آرزو دارید، مطمئن باشید این اتفاق امکانپذیر و شدنی است، فقط بهشرطیکه بهتر و عالیترشدن را از همین امروز در برنامه کاری روزانهتان قرار بدهید و با اراده و جدیت اولویتهایتان را دنبال کنید. این راه و منش همه انسانهای موفق دنیاست. آنها در زندگی چیزی جز اولویتهایشان را نمیبینند./ موفقیت


برچسب ها : , , , , , ,
دسته بندی : اجتماعی و روانشناسی , انتخاب سردبیر
ارسال دیدگاه