آمار رسمی و روزانه کوید 19

جهانی
کل تایید شده: 0 مرگ: 0 بهبود یافته: 0 فعال: 0 آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۱-۰۹-۰۷ - (+۰۳:۳۰)

جهانی

تائید شده
0
مرگ
0
بهبود یافته
0
فعال
0
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۱-۰۹-۰۷ - (+۰۳:۳۰)

ایران

تائید شده
0
مرگ
0
بهبود یافته
0
فعال
0
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۱-۰۹-۰۷ - (+۰۳:۳۰)
Country and City تائید شده موارد امروز مرگ مرگ امروز بهبود یافته
آخرین به روز رسانی: ۱۴۰۱-۰۹-۰۷ - (+۰۳:۳۰)