آخرین اخبار

» اجتماعی و روانشناسی » مجازاتی از نوع بلاک کردن در فضای مجازی…

تاریخ انتشار : 2017/05/15 - 1:01

 کد خبر: 5958
 3317 بازدید

در عصر کنونی، «ارتباط»، آن هم نوع آنلاینش، به دغدغهای دائم برای آدمها، بهخصوص نسل جوان، تبدیل شده است...

مجازاتی از نوع بلاک کردن در فضای مجازی…

مجازاتی از نوع بلاک کردن در فضای مجازی…
اگر آب یا گاز منزل قطع شود، چهبسا ساعتها کسی متوجه نشود، اما بهمحض اینکه مودم و وایفای از کار بیفتد یا ارتباط با اینترنت قطع شود، داد همه اعضای خانواده درمیآید و همه برای حل این مسئله بسیج میشوند!

بحث این شماره درمورد «دغدغه ارتباط همیشه آنلاین برای نسل جوان» نیست، بلکه درمورد شکل جدیدی از مجازات است که «بلاککردن» نام دارد و این روزها هم در شبکههای اجتماعی اینترنتی و موبایلی تب آن بالا گرفته و کسی که بلاک میکند، احساس میکند با این کار سنگینترین و شدیدترین ضربه را به طرف مقابل وارد کرده و خندهدار اینکه در بسیاری مواقع بلاککننده درست فکر میکند؛ چون بلاکشونده واقعا دچار خشم، بلاتکلیفی، افسردگی  شده و درنهایت عذرخواهی میکند و دستبهعصاو مودب میشود!

برای اینکه معنای بلاککردن را برای معدود خوانندگانی که هنوز با آن آشنا نیستند روشن کنیم، بد نیست خانههای قدیمی را مثال بزنیم که در آنها اکثرا دیوار بین همسایهها فقط یک حصار چوبی کوتاه یا ردیفی از نهال و ساقههای انگور بود و این حصارهای کوتاه و قابل عبور معمولا باعث نزدیکی و یکیشدن همسایهها میشد و اعضای خانوادهها بهراحتی هر وقت با هم کاری داشتند یا از هم چیزی میخواستند، بیآنکه داخل خیابان بروند و در منزل همسایه را بزنند، از کنار همان پرچین، همسایهشان را صدا میزدند و بدین ترتیب مشکل خود را رفع میکردند.

اما امان از روزی که رابطه بین دو همسایه شکرآب میشد! بلافاصله یکی یا هر دو دست به کار میشدند، پرچین حائل را خراب میکردند و با خرید بلوکهای سیمانی، دیواری محکم، بلند و غیرقابل نفوذ بین دو منزل میساختند و درنتیجه بعد از این بلوککشی، عملا ارتباطشان قطع شده و دوستیها و صمیمیتهای بینشان تمام میشد و سردی و غریبگی جای آنها را میگرفت.

در شبکههای ارتباطی کنونی نیز بلوک یا بلاککردن نقشی مشابه دارد. الان در پیامرسان تلگرام شما میبینید که دو دوست صمیمی بهمحض شنیدن کوچکترین مخالفت یا انتقاد، بلافاصله فرد موردنظر را بلاک کرده و اگر فرد قربانی عضو گروه یا کانالی هم باشد، مجوز عضویت او را لغو میکنند و بهاصطلاح او را از گروه بیرون میاندازند.

برای خیلیها، بهخصوص بزرگترها و آنهایی که با ارتباطهای دیجیتالی بیگانهاند، مجازات بلاکشدن خندهدار و شوخی به نظر میرسد، اما درحقیقت برای بسیاری از نسل جدیدیها و بهخصوص شهروندان دنیای دیجیتال، بلاکشدن چیزی شبیه اعدام و حبس ابد است!

البته جای تردید نیست که یک ابزار مجازاتی باید بهعنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار بگیرد و استفاده تکراری و دائمی از آن، باعث بیاعتباریاش میشود، اما نکته اینجاست که حتی بلاکشدن موقتی هم برای بعضیها اثر تادیبی و تنبیهی دارد و بسیاری، از ترس تکرار مجازات بلاکشدن رفتارهای خود را تغییر میدهند!

ظریفی میگفت: «بلاکشدن در دنیای امروز چیزی شبیه مجازات  تبعید در دنیای واقعی است که در آن، یک فرد به ترک دیار و اقامت در منطقهای خاص محکوم میشود.» درواقع واکنشهای روانی یک بلاکشده فضای دیجیتال، خیلی شبیه تبعیدشدههاست و به همین دلیل باید راهکارهای مقابله روانی با بلاکشدن نیز جزو مهارتهای اساسی به جوانان نسل آینده آموزش داده شود.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید ریشه بسیاری از افشاگریها و انتشار غیرمجاز اخبار و تصاویر خصوصی افراد در سطح وسیع روی شبکههای اینترنتی توسط بلاکشدههایی صورت میگیرد که بهخاطر رفتار نامطلوبی که داشتهاند، ارتباطشان با رفیق یا دسترسیشان به گروه یا کانال یا انجمن خاصی قطع شده است.

این افراد وقتی بلاک شده یا از گروه و انجمن اخراج میشوند، برای انتقامگیری اطلاعات خصوصی و محرمانه ایام دوستیشان را ناجوانمردانه منتشر میکنند؛ یعنی در واقع بلاکشدن به عامل و انگیزهای برای بدنامسازی، افشاگری و حتی باجگیری تبدیل شده و موجب میشود پدیدهای که زمانی مضحک بهنظر میرسید، جنبه حقوقی و قضایی به خود بگیرد.

وقتی میگویند هر نسلی اقتضائات، دردسرها، قوانین و قواعد انضباطی خاص خود را میطلبد، اینجا معلوم میشود. یعنی اگر پیشاپیش خود را برای این نیازها و دغدغهها آماده  نکنیم، موقع فراگیرشدن آنها دچار شوک و آشفتگیهای فراوانی میشویم که شـــاید الان برای خیلیها خندهدار باشد! ولی متاسفانه حقیقــت دارد!

این همان پیشگامشدن با اقتضائات نسل است!


برچسب ها : , , , , , , , , ,
دسته بندی : اجتماعی و روانشناسی , انتخاب سردبیر , دانش،تکنولوژی،فناوری اطلاعات
ارسال دیدگاه