آخرین اخبار

» انتخاب سردبیر » آمار یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران

تاریخ انتشار : 2017/05/01 - 9:52

آمار یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران

آمار یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران

آمار و ارقام آرا در یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری در جداول بر اساس منابع معتبر ارائه گردیده است.

 

نام دوره تاریخ برگزاری تعداد ثبت نام کنندگان تعداد تأیید صلاحیت شده درصد مشارکت
دور اول ۱۳۵۸/۱۱/۵ ۱۲۴ ۱۲۴(همگی تأیید صلاحیت شدند) ۶۹/۸۶
دوردوم ۱۳۶۰/۵/۲ ۷۱ ۴ ۶۴/۲۴
دورسوم ۱۳۶۰/۷/۱۰ ۴۶ ۴ ۷۴/۲۶
دورچهارم ۱۳۶۴/۵/۲۵ ۵۰ ۳ ۵۴/۷۸
دورپنجم ۱۳۶۸/۵/۶ ۷۹ ۲ ۵۴/۵۹
دور ششم ۱۳۷۲/۳/۲۱ ۱۲۸ ۴ ۵۰/۶۶
دور هفتم ۱۳۷۶/۳/۲ ۲۳۸ ۴ ۷۹/۹۲
دورهشتم ۱۳۸۰/۳/۱۸ ۸۱۷ ۱۰ ۶۷/۷۷
دورنهم (مرحله اول) ۱۳۸۴/۳/۲۷ ۱۰۱۴ ۸  ۶۲/۶۶
دورنهم (مرحله دوم) ۱۳۸۴/۴/۳  ۵۹/۸۲
دور دهم ۱۳۸۸/۳/۲۲ ۴۷۵ ۴ ۸۵
دوره یازدهم ۱۳۹۲/۳/۲۴ ۶۸۶ ۸ ۷۲/۷

برندگان هر دوره:

نام دوره رئیس جمهور منتخب درصد آراء
دور اول ابوالحسن بنی صدر ۷۵/۷٪
دور دوم محمدعلی رجایی ۹۰٪
دور سوم علی خامنه‌ای ۹۵٪
دور چهارم علی خامنه‌ای ۸۵٪
دور پنجم اکبر هاشمی رفسنجانی ۹۵٪
دور ششم اکبر هاشمی رفسنجانی ۶۳٪
دور هفتم محمد خاتمی ۶۹٪
دور هشتم محمد خاتمی ۷۷٪
دور نهم (مرحله دوم) محمود احمدی‌نژاد ۶۳٪
دور دهم محمود احمدی‌نژاد ۶۳٪
دوره یازدهم حسن روحانی ۵۰/۷۱٪
نفر سوم نفر دوم نفر اول کل آرا درصدمشارکت کل واجدین دوره
درصد رأی نام درصد رأی نام درصد رأی نام
۰٫۶۴ ۹۰۱۶۱ سامی ۴٫۷۸ ۶۷۶۸۵۲ حبیبی ۷۵٫۷ ۱۰۷۵۳۷۵۲ بنی صدر ۱۴۱۵۲۹۰۲ ۶۷٫۸۶ ۲۰۸۵۷۳۹۱ اول – ۵/۱۱/۵۸
۲٫۶۷ ۳۳۹۶۴۶ پرورش ۴٫۵۳ ۶۵۸۴۹۸ شیبانی ۹۰ ۱۲۷۷۰۰۵۰ رجایی ۱۴۵۷۳۸۰۳ ۶۴٫۲۴ ۲۲۴۳۹۹۳۰ دوم – ۲/۵/۶۰
۰٫۴۸ ۸۰۵۴۵ غفوری فرد ۲٫۰۲ ۳۴۸۲۹۴ پرورش ۹۵ ۱۵۹۰۵۹۸۷ خامنه‌ای ۱۶۸۴۶۷۱۵ ۷۴٫۲۶ ۲۲۴۳۹۹۳۰ سوم – ۱۰/۷/۶۰
۱٫۹۵ ۲۷۸۱۱۳ عسگراولادی ۹٫۸۵ ۱۴۰۲۹۵۳ کاشانی ۸۵ ۱۲۲۰۵۰۱۲ خامنه‌ای ۱۴۲۳۸۵۸۷ ۵۴٫۷۸ ۲۵۱۳۳۸۰۲ چهارم – ۲۵/۵/۶۴
۳٫۸۶ ۶۳۵۱۶۵ شیبانی ۹۵ ۱۵۵۵۰۵۲۸ هاشمی ۱۶۴۵۲۶۷۷ ۵۴٫۵۹ ۳۰۱۳۹۵۹۸ پنجم – ۶/۵/۶۸
۸٫۹۲ ۱۴۹۸۰۸۴ جاسبی ۲۳٫۹۷ ۴۰۲۶۸۷۹ توکلی ۶۳ ۱۰۵۶۶۴۹۹ هاشمی ۱۶۷۹۶۷۸۷ ۵۰٫۶۶ ۳۳۱۵۶۰۵۵ ششم -۲۱/۳/۷۲
۲٫۶۵ ۷۷۲۷۰۷ زواره‌ای ۲۴٫۸۷ ۷۲۴۸۳۱۷ ناطق نوری ۶۹ ۲۰۱۳۸۷۸۴ خاتمی ۲۹۱۴۵۷۴۵ ۷۹٫۹۲ ۳۶۴۶۶۴۸۷ هفتم – ۲/۳/۷۶
۲٫۶۲ ۷۳۷۰۵۱ شمخانی ۱۵٫۵۸ ۴۳۸۷۱۱۲ توکلی ۷۷ ۲۱۶۵۹۰۵۳ خاتمی ۲۸۱۵۵۹۶۹ ۶۷٫۷۷ ۴۲۱۷۰۲۳۰ هشتم – ۱۸/۳/۸۰
۱۰٫۸۴ ۵۰۷۳۸۰۰ کروبی ۱۲٫۲۲ ۵۷۱۸۱۲۹ احمدی نژاد ۱۳٫۲۳ ۶۱۹۰۱۲۲ هاشمی ۲۹۳۱۷۰۴۲ ۶۲٫۶۶ ۴۶۷۸۶۴۱۸ نهم ۱–۲۷/۳/۱۳۸۴
۳۵٫۹۳ ۱۰۰۴۶۷۰۱ هاشمی ۶۱٫۶۹ ۱۷۲۴۸۷۸۲ احمدی نژاد ۲۷۹۵۹۲۵۳ ۵۹٫۷۶ ۴۶۷۸۶۴۱۸ نهم ۲–۳/۴/۱۳۸۴
۱٫۷۳ ۶۸۱۸۵۱ رضایی ۳۳٫۸۸ ۱۳۳۳۸۱۲۱ موسوی ۶۲٫۴۶ ۲۴۵۹۲۷۹۳ احمدی‌نژاد ۳۹۳۷۱۲۱۴ ۸۴٫۸۳ ۴۶۱۹۹۹۹۷ دهم – ۱۳۸۸/۳/۲۲
۱۱٫۳۶ ۴۱۶۸۹۴۶ جلیلی ۱۶٫۵۶ ۶۰۷۷۲۹۲ قالیباف ۵۰٫۷۱ ۱۸۶۱۳۳۲۹ روحانی ۳۶۷۰۴۱۵۶ ۷۲٫۷ ۵۰۴۸۳۱۹۲ یازدهم – ۱۳۹۲/۳/۲۴

 


برچسب ها : , , , , ,
دسته بندی : انتخاب سردبیر , انتخابات
ارسال دیدگاه